MCQs

Population Census (जनगणना)

1➤ नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या कति रहेको छ? २,६४,९१,५७८ २,९१,६४,५७८ २,९१,६४,८७५ २,९१,६४,५८७ 2➤ नेपालको जन...

Team GyanPark 10 Apr, 2024